06 27540494 info@ishift.nl

Algemene voorwaarden

Zo simpel en helder mogelijk!

 

  1. Begrippen
   1.1 Algemene Voorwaarden: deze door iShift gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van iShift, www.ishift.nl
   1.2 iShift is gevestigd te Amersfoort op het Piet Mondriaanplein en is geregistreerd in het handelsregister onder nr 65912063.
   1.3 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon waarmee iShift een overeenkomst heeft waarin de dienstverlening en de afspraken over betaling beschreven zijn.
   1.4 Deelnemer: degene die aan een door iShift georganiseerde les, workshop, training, lezing, cursus, retraite of andere activiteit deelneemt op de door iShift aangegeven locatie.
   1.5. Diensten: alle lessen, trainingen, workshops, lezingen, coaching trajecten en andere activiteiten van iShift.
  2. Toepasselijkheid
   2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen iShift en de opdrachtgever/ deelnemer aan diensten van iShift.
   2.2 Afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen bindend indien die schriftelijk zijn vastgelegd.
   2.3 iShift kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
  3. Deelname en Betaling
   3.1 Een Opdrachtgever heeft recht op uitvoering van de afgesproken activiteiten op de afgesproken data en tijdstippen, nadat het volledige bedrag voor deelname zoals afgesproken in de overeenkomst ontvangen is door iShift.
   3.2 Een Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving of via een betaalverzoek.
   3.3 Voor sommige Workshops of Trainingen geldt een “Early Bird korting” of een andere actie. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website www.ishift.nl genoemde datum of onder de door iShift genoemde voorwaarden.
   3.4 De geldende prijzen voor de diensten van iShift staan altijd op de website. iShift behoudt het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen.
  4. Annulering activiteiten door opdrachtgever of deelnemer
   4.1  het annuleren van deelname aan diensten van iShift of het beëindigen van de opdracht of het verplaatsen van het startmoment hiervan is mogelijk in overleg met iShift en door iShift hiervan tijdig en schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.
   4.2 In geval van een meer- daagse Training/ activiteit kan annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de startdatum plaatsvinden, de deelnamekosten worden dan terugbetaald, verminderd met €20,- administratiekosten. Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor de startdatum van de training van meerdere sessies  is de opdrachtgever/ deelnemer verplicht 50% van het voorafgaand vastgestelde tarief te voldoen. Bij annulering korter dan 1 weken voor de startdatum van de activiteit is de opdrachtgever/ deelnemer verplicht 100% van de deelnamekosten te vergoeden.
   4.3  Als de opdrachtgever/ deelnemer de training of coachingstraject van iShift tussentijds beëindigd heeft deze geen recht op teruggave van de deelnamekosten.
   4.4 Restituties aan de opdrachtgever / deelnemer vinden zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen vier weken na annulering.
   4.5 De opdrachtgever/ deelnemer kan in overleg met iShift een ander aan de afgesproken dienst laten deelnemen. Vervanging na de start van een training/cursus is niet meer toegestaan.
   4.6 In geval van een eenmalige les, workshop, cursus, lezing of andere activiteit  is annulering tot 24 uur  voor de startdatum mogelijk. Na schriftelijke of per e- mail opzegging  worden de deelnamekosten gerestitueerd. Bij annulering in de laatste 24 uur voorafgaand aan de activiteit is geen restitutie mogelijk.
  5. Annulering of verplaatsing andere activiteiten
   5.1 iShift heeft het recht om tot 10 dagen voor aanvang de training te annuleren bij onvoldoende deelname of vanwege ziekte van de trainer(-s). Eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde deelnamekosten worden binnen een termijn van vier weken na annulering volledig gerestitueerd.
  6. Persoonsgegevens
   zie daarvoor de privacy verklaring
  7. Auteursrecht
   7.1 Het auteursrecht op de door de iShift geschreven blogs, trainingsmaterialen, gesproken audiobestanden en verdere uitgegeven materialen berust bij iShift.  Zonder overleg en toestemming van iShift mogen deze niet zomaar verspreid of gepubliceerd worden. Overleg over samenwerking is altijd welkom en wordt zeer op prijs gesteld!
  8. Afspraken geldend voor alle activiteiten
   8.1 Onderstaande afspraken zijn voor alle deelnemers leidend.
   – we dragen zorg voor elkaars privacy
   – we dragen zorg voor een respectvolle omgang en voor elkaars veiligheid
   – we dragen zorg voor de materialen, mogelijk van derden, waar we gebruik van maken
   – we dragen zorg voor de sfeer waarin we mindfulness beoefenen, we zijn rustig en praten zacht
   8.2 Intimiderend, gewelddadig, seksueel, seksueel getint gedrag, kwaadspreken of roddelen over deelnemers of anderen wordt niet geaccepteerd en kan tot uitsluiting van deelname leiden.
  9. Aansprakelijkheid
   9.1 iShift aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van diensten of activiteiten verzorgd door iShift.
   9.2 iShift accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van deelnemers, of voor letsel aan deelnemers in het pand van de activiteiten, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.
   9.3 iShift staat borg voor hoge kwaliteit van diensten en uitvoering van diensten. Toch bestaat de kans op een blessure, verergering van psychische klachten of letsel tijdens of na een activiteit. Door deelname aan de activiteit verzorgd door iShift aanvaardt de opdrachtgever/ deelnemer dit risico. iShift adviseert het volgende om het risico op een blessure, verergering van klachten of letsel te verminderen:
   • Consulteer een arts voordat je met activiteiten begint als je er niet zeker van bent dat je psychisch stabiel genoeg of lichamelijk gezond bent.
   • Als je een lichamelijk blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit bij aanmelding of voorafgaand aan de activiteit. Herhaal dit eventueel nog een keer zodra er bewegingsoefeningen gedaan worden.
   • Als je bekend bent met psychische kwetsbaarheden meld dit bij aanmelding of voorafgaand aan de activiteit. Mochten klachten verergeren neem contact op met je arts.
   • Luister goed naar de instructies van iShift en volg deze op.
   • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
   • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke en psychische beperkingen.
   • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
   • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  10. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
   10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een betaling of het afnemen van producten of diensten van iShift zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amersfoort of Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Contact

3 + 12 =

Bel mij

06 27540494

Stuur je bericht